gjgg

Strategia Naţională Anticorupţie 2012 - 2015

ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA COMUNA CORNU PRIMAR

D I S P O Z I Ţ I A
NR.367 din 29 NOIEMBRIE 2013

privind aprobarea Planului Sectorial de Acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul comunei Cornu

În temeiul art. 68 alin.(1) şi cele ale art.115 alin.1 lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având in vedere:
a) prevederile Hotărârii Guvernului nr.215/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi a indicatorilor de evaluare, precum şi a Planului Naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015;
b) Ordinul M.A.I. nr.174/2012, de aprobare a Planului sectorial de acţiune pentru implementarea la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor a Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015 şi a Inventarului mpsurilor preventive anticorupţie, precum şi a indicatorilor de evaluare la Ministerului Administraţiei şi Internelor;
C) prevederile art. 5 alin.(2), art.61 alin.(2), coroborate cu cele ale art.63 alin.(1) lit.”d”, alin.(5) lit.”a” şi”c” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI CORNU emite următoarea dispoziţie:

Art.1. – Se aprobă PLANUL SECTORIAL DE ACŢIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE PE PERIOADA 2012-2015 , prevăzut la anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.2. – Se aprobă INVENTARUL MĂSURILOR PREVENTIVE ANTICORUPŢIE ŞI INDICATORII DE EVALUARE, prevăzut la anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Art.3. - Secretarul comunei Cornu comunică prezenta dispoziţie autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate şi asigură publicarea documentelor prevăzute la art.1. şi art.2. pe site-ul www.primariacornu.ro .


D I S P O Z I Ţ I A NR.124 din 22 IULIE 2013 privind adoptarea Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare al Strategiei Naţionale Anticorupţie 2012-2015 şi constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivelul comunei Cornu.


Anexa C - Raport de evaluare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi a măsurilor de remediere.