Acasa Anunțuri: 2011-2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019
2011-2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019
pentru: licitații, concursuri, anunțuri de interes public, publicații căsătorii, urbanism, situații de urgență între anii 2011-2015

28.12.2015
ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST VACANT

Primăria Comunei Cornu, judeţul Prahova telefon: 0244367461, www.primariacomu.ro organizează concurs de ocupare a unui post vacant în condiţiile prevăzute de H.G. nr.286/2011, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu - Serviciul Utilităţi Publice, Cultură, Tineret şi Sport, astfel:
1. Numărul si nivelul posturilor: 1 post muncitor calificat IV în Compartimentul administrarea domeniului public şi privat.

12.10.2015
INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achizitie directia pentru incheierea unui contract de lucrari CONSOLIDARE STRADA POMILOR, PUNCT STOIAN - ALEEA VALEA REA, COMUNA CORNU - JUDETUL PRAHOVA

Primaria comunei Cornu intentioneaza sa incheie un contract avand ca obiect execuie lucrari, prin achizitie directa si care are drept obiect CONSOLIDARE STRADA POMILOR, PUNCT STOIAN - ALEEA VALEA REA, COMUNA CORNU - JUDETUL PRAHOVA.
Anexăm prezentei invitaţii, documentaţia de atribuire care constă în:
-fişa de date,
-piese scrise, piese desenate,
-modelul de contract,
-formularele necesare completării în vederea prezentării ofertei.

Toata documentatia arhivata se poate descarca de aici.


12.10.2015
INVITATIE DE PARTICIPARE la procedura de achizifie directa pentru incheierea unui contract de lucrari APARARI DE MALURI PUNCT SAVU - STRADA MURELOR, COMUNA CORNU - JUDETUL PRAHOVA

Primaria comunei Comu intentioneaza sa incheie un contract avand ca obiect executie lucrari, prin achizitie directa si care are drept obiect APARARI DE MALURI PUNCT SAVU - STRADA MURELOR, COMUNA CORNU - JUDETUL PRAHOVA.
Anexăm prezentei invitaţii, documentaţia de atribuire care constă în:
-fişa de date,
-piese scrise, piese desenate,
-modelul de contract,
-formularele necesare completării în vederea prezentării ofertei.

Toata documentatia arhivata se poate descarca de aici.


05.10.2015
Documentație achiziție directă pentru încheierea unui contract de lucrări „CONSOLIDARE STRADA POMILOR, PUNCT STOIAN – ALEEA VALEA REA; COMUNA CORNU – JUDEŢUL PRAHOVA„

Primaria comunei Cornu intenţionează să încheie un contract având ca obiect execuție lucrări, prin achiziție directă si care are drept obiect „CONSOLIDARE STRADA POMILOR, PUNCT STOIAN – ALEEA VALEA REA; COMUNA CORNU – JUDEŢUL PRAHOVA„.
Anexăm prezentei invitaţii, documentaţia de atribuire care constă în:
-fişa de date,
-piese scrise, piese desenate,
-modelul de contract,
-formularele necesare completării în vederea prezentării ofertei.

Toata documentatia arhivata se poate descarca de aici.


02.10.2015
A N U N Ţ – DEZBATERE PUBLICĂ

În conformitate cu dispoziţiile art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia locală, Primăria comunei Cornu aduce la cunoştinţa publică faptul că a fost iniţiat - proiectul de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul PRAHOVA - care urmează a fi supus spre aprobarea Consiliului Local Cornu.
Regulamentul este anexat prezentului anunţ.
Cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre, la registratura Primăriei (telefon 0244-367461, fax: 0244-367402, sau pe adresa de e-mail: primariacornu@gmail.com) până la data de 30.10.2015.
REGULAMENTUL de organizare si functionare a serviciului public de salubrizare a localităţilor din judeţul PRAHOVA a fost elaborat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” pentru implementarea Proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor” în Județul Prahova, finanțat prin POS MEDIU 2007-2013, având ca scop implementarea unui sistem modern de gestionare a deșeurilor, dimensionat cerințele județului, prin intermediul căruia toate exigențele naționale și europene vor fi îndeplinite.
De asemenea Asociația de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” va monitoriza funcționarea sistemului și prin serviciile pe care le oferă, oferind posibilitatea locuitorilor Județului Prahova de a respecta Directivele Europene de Mediu, prin colectarea selectiva a deșeurilor, reutilizarea fracțiilor reciclabile, reducerea cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare.

Regulamentul se poate descarca de aici.


16.09.2015 - Documentatie negociere fara publicarea unui anunt prealabil de participare.

Primăria comunei Cornu intenţionează să încheie un contract având ca obiect execuţie lucrări, prin procedura de negociere fară publicarea prealabilă a unui anunţ de atribuire si care are drept obiect stabilizare şi consolidare între picheţii Til5 şi Tel5 aferent obiectivului„Reparaţii si modernizare strada DC6 (Valea Oprii); etapa a ll-a: km 0+365 - km 1+175: comuna Cornu - judeţul Prahova", ca efect al unor calamităţi. Anexăm prezentei invitaţii, documentaţia de atribuire care constă în:
-fişa de date,
-piese scrise, piese desenate,
-modelul de contract,
-formularele necesare completării în vederea prezentării ofertei.

Toata documentatia arhivata se poate descarca de aici.


19.06.2015 - INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA ACHIZIŢIA DIRECTĂ ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE : Servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, judeţul Prahova, în perioada 04-05 iulie 2015, sub denumirea “Festivalul Florilor de Tei”

Comuna Cornu vă invită să depuneţi ofertă la cumpararea directă, în vederea atribuirii contractului având ca obiect servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc în comuna Cornu, judeţ Prahova, în perioada 04-05 iulie 2015, sub denumirea “Festivalul Florilor de Tei”.
Obiectul contractului: servicii muzicale şi de divertisment, închiriere şi organizare la scenă.
Cod CPV: 92000000-1-servicii de recreere, culturale şi sportive

Mai multe detalii gasiti aici.


02.04.2015 - ANUNT DE PARTICIPARE NR.158399/02.04.2015 – PUBLICAT PE SITE-UL: www.e-licitatie .ro

Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice.
Detalii procedura
Autoritate contractanta: PRIMARIA COMUNEI CORNU
Numar anunt: 158399 / 02.04.2015
Denumire contract: Contract pentru achizitie lucrari si achizitie echipamente inclusiv montaj aferente proiectului „Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare în comuna Cornu, judetul Prahova”COD SMIS 21496.
Stare procedura: In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON

Mai multe detalii gasiti aici.


06.04.2015 - ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST VACANT ADMINISTRATOR II

Primăria Comunei Cornu, judeţul Prahova telefon: 0244367461, www.primariacornu.ro organizează concurs de ocupare a unui post vacant în condiţiile prevăzute de H.G. nr.286/2011, în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Cornu - Serviciul Utilităţi Publice, Cultură, Tineret şi Sport, astfel:
1. Numărul şi nivelul posturilor: 1 post administrator II în Compartimentul Sport.

Mai multe detalii gasiti aici.


06.04.2015 - ANUNŢ CONCURS OCUPARE POST VACANT MUNCITOR CALIFICAT IV

Primăria Comunei Cornu, judeţul Prahova telefon: 0244367461, www.primariacornu.ro organizează concurs de ocupare a unui post vacant în condiţiile prevăzute de H.G. nr.286/2011, în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Cornu - Serviciul Utilităţi Publice, Cultură, Tineret şi Sport, astfel:
1. Numărul şi nivelul posturilor: 1 post muncitor calificat IV în Compartimentul administrarea domeniului public şi privat.

Mai multe detalii gasiti aici.


09.03.2015 - ANUNȚ

Primăria Comunei Cornu, judeţul Prahova telefon: 0244367461, www.primariacornu.ro organizează examen de promovare în treaptă profesională, în cadrul Compartimentului administrarea domeniului public şi privat, în cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Cornu.
1. Posturi pentru care se organizează examen de promovare: 4 posturi muncitor calificat.
2.Cerinţe:
Pentru a participa la examenul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidaţii trebuie să fi obţinut calificativul «foarte bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care aceştia s-au aflat în activitate.
3. Data şi ora desfăşurării examenului: 23-24.03.2015 orele 10,00 la sera de flori din grădina Primăriei.
4.Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe practice:
Tematica examenului de promovare : susţinerea unei probe practice în sera de flori a Primăriei privind
- producerea materialului săditor floricol;
- tehnica de semănat în lădiţe;
- pregătirea răsadurilor pentru cultivarea în aer liber.
5. Pentru înscrierea la examen candidaţii vor depune dosarul de înscriere la examen la registratura Primăriei comunei Cornu zilnic (luni-vineri) între orele 8,00-16,00 până la data de 19.03.2015, orele 14,00.
6.Dosarul de înscriere la examen va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la examen;
b) copia actului de indentitate;
c) Copii ale evaluărilor profesionale aferente anilor 2012, 2013 şi 2014.
7.Examenul constă în următoarele etape succesive:
a)selecţia dosarelor de înscriere : 20.03.2015
b)proba practică: 23-24.03.2015.
Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0244.367461


05.01.2015 - ANUNȚ

Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, b-dul Eroilor nr.750, judeţul Prahova anunţă organizarea concursurilor pentru ocuparea a trei funcții publice funcției publice vacante după cum urmează:
-o funcţie- Inspector -clasa I, grad profesional debutant - Biroul buget local, compartiment Informatică, gestiune patrimoniu;
-o funcţie - consilier -clasa I, grad profesional principal - Biroul buget local, compartiment Achiziţii publice;
-o funcţie - inspector -clasa I, grad profesional principal - Compartiment urbanism;


Nr. 10897/23.12.2014 - ANUNȚ PUBLIC NR 2

CONSULTARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE INTRAVILAN S= 34500 MP, ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE (Sstudiu= 61370mp), ETAPA FINALĂ DIN PUZ EXTINDERE INTRAVILAN ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE NEPOLUANTE , DEPOZITE ȘI MODERNIZARE DRUM


Nr. 10693/19.12.2014 - ANUNȚ PUBLIC

CONSULTARE PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL EXTINDERE INTRAVILAN S= 34500 MP, ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE (Sstudiu= 61370mp), ETAPA FINALĂ DIN PUZ EXTINDERE INTRAVILAN ZONĂ UNITĂŢI INDUSTRIALE NEPOLUANTE , DEPOZITE ȘI MODERNIZARE DRUM


20/11/2014 - ANUNT DE PARTICIPARE

Anunţ de participare licitaţie deschisă Lucrări

Nr. anunţ Supliment JOUE 2014/S 224-395165

Nr.anunţ SEAP : 155618/18.11.2014


19/11/2014 - ANUNT

Privind condiţiile de participare, desfășurare și bibliografia pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale de Șef-Serviciu – Serviciul Utilităţi Publice, Cultură, Tineret și Sport din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu.


11/11/2014 - INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către,
toţi operatorii economici interesaţi
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunţ de participare pentru încheierea unui contract de ’’proiectare şi execuţie pentru STABILIZARE STRADA BALITEI, COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Cornu, judeţul Prahova

etapa I - lucrări in urgenta 1


Primăria comunei Cornu intenţionează să încheie un contract având ca obiect proiectare şi execuţie, prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de atribuire si care are drept obiect “ STABILIZARE STRADA BALITEI, COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Cornu, judeţul Prahova” ca efect al unor calamităţi.
Astfel, date fiind prevederile:
- art. 122 Ut c) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 57 - 60 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din O.U.G. nr. 34/2006,
cu modificările şi completările ulterioare,
autoritatea contractantă constată că sunt îndeplinite circumstanţele de aplicare a procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunţ de participare, conform prevederilor legale în vigoare, în vederea contractării a unor lucrări, respectiv ’’proiectare şi execuţie pentru STABILIZARE STRADA BALITEI , COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Cornu, judeţul Prahova”
Valoarea estimată a contractului de proiectare şi execuţie, calculată conform regulilor prevăzute în Cap. II, Secţiunea a 2-a din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin însumarea tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului, se ridică la suma de 1.597.320 LEI, din care 63.160 lei pentru serviciile de proiectare şi 1.534.160 lei pentru lucrările de execuţie.

Având în vedere timpul scurt de realizare a investiţiei precum şi necesitatea etapizării acestora, nu se vor lua în considerare cheltuielile diverse şi neprevăzute.

Valoarea totală estimată a contractului a fost calculată conform indicatorilor din bugetul indicativ şi Devizul General al D.A.L.I., aferent Cap. 1.3, Cap.3.1, Cap.3.3, Cap. 4.1, Cap. 5,1.1.

Fată de cele arătate mai sus vă invităm să participaţi la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în scopul contractării lucrărilor mai sus menţionate, având în vedere următoarele:

  1.  a) adresa la care vor avea loc negocierile: sediul autoritatii contractante;
  2.  b) data si ora lansării negocierilor: 14.11.2014, ora 10.00;
  3.  c) limba/limbile în care se vor derula negocierile: limba română;
  4.  d) documentele necesare a fi prezentate si care stau la baza atribuirii contractului de lucrări, care se constituie ca oferta dvs. pentru lucrările mai sus menţionate si pe care trebuie să le prezentaţi la data si ora lansarii negocierilor sunt detaliate în documentaţia de atribuire anexată.


Anexăm prezentei invitaţii, documentaţia de atribuire care constă în:
- fişa de date,
- caietul de sarcini,
- modelul de contract si formularele necesare completării în vederea prezentării ofertei,
- documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie.


De aici puteti descarca toata documentatia intr-o singura arhiva!


10/11/2014 - ANUNT

Primăria comunei Cornu, cu sediul în Cornu, b-dul Eroilor nr.750, judeţul Prahova anunţă organizarea în intervalul 11-16 decembrie 2014 a concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul compartimentului Resurse umane și stare civilă.

1. Condiţiile generale de participare pentru ocuparea funcției publice vacante sunt:

- cetăţenie română şi domiciliul în România;

- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

- vârstă minimă: 18 ani împliniţi;

- capacitate deplină de exerciţiu;

- stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

- nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

- nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

2.Condiţii specifice de participare la concurs:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an;

- să dețină certificatul ECDL complet care atestă competenţa de bază în utilizarea unui computer personal şi în folosirea unor aplicaţii ale calculatorului întâlnite în activităţile curente.

3.Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

1. formularul de înscriere;

2. curriculum vitae;

3. copia actului de identitate;

4. copie certificat de naştere;

5. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări;

6. copia carnetului de muncă, sau după caz o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;

7. cazier judiciar

8. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate

9. declaraţie pe proprie răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Documentul prevăzut la punctul 7, - cazierul judiciar- poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis, în urma selecției dosarelor, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.Toate copiile menţionate mai sus se prezintă însoţite de documente originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie de către instituţia organizatoare a concursului. Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe din actele menţionate mai sus, atrage respingerea participării candidatului la concurs.

Nu se va admite participarea la concurs a următoarelor categorii de persoane:

- persoanele cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.”g”, lit.”h” şi art.61 lit.”a”, lit.”b” sau lit.”c” din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicat;

- persoanele cărora le-a încetat raportul de serviciu din motivele prevăzute de art.98 lit.”f”, lit.”g”, de art.99 lit.”f” şi de art.101 alin.(1) lit.”a” din Legea nr.188/1999, rerepublicată, cu modificările şi completările ulterioare;-

4. Concursul se va desfăşura astfel:

- proba scrisă: 11 decembrie 2014 - ora 1000

- interviul 16 decembrie 2014 - ora 10,00

Locul desfășurării concursului, se va comunica în timp util.

Dosarele se pot depune în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial , partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Cornu, județul Prahova. Relații suplimentare se pot obține la tel: 0244/367461, persoane de contact: Iancu Daniela sau Dăncescu Denisa.

5. Bibliografia stabilită pentru concurs este următoarea:

a) Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;

c) Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Legea nr 53/2003- Codul muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare;

e) Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

f) Hotărârea Guvernului nr.1344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;

6. Modelul de adeverință de vechime și formularul de înscriere sunt atașate prezentului anunț.

PRIMAR,

CORNEL NANU


04/11/2014 - INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către,
toţi operatorii economici interesaţi
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunţ de participare pentru încheierea unui contract de ’’proiectare şi execuţie pentru STABILIZARE STRADA BALITEI, COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Cornu, judeţul Prahova

etapa I - lucrări in urgenta 1


Primăria comunei Cornu intenţionează să încheie un contract având ca obiect proiectare şi execuţie, prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de atribuire si care are drept obiect “ STABILIZARE STRADA BALITEI, COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Cornu, judeţul Prahova” ca efect al unor calamităţi.
Astfel, date fiind prevederile:
- art. 122 Ut c) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 57 - 60 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din O.U.G. nr. 34/2006,
cu modificările şi completările ulterioare,
autoritatea contractantă constată că sunt îndeplinite circumstanţele de aplicare a procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunţ de participare, conform prevederilor legale în vigoare, în vederea contractării a unor lucrări, respectiv ’’proiectare şi execuţie pentru STABILIZARE STRADA BALITEI , COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Cornu, judeţul Prahova”
Valoarea estimată a contractului de proiectare şi execuţie, calculată conform regulilor prevăzute în Cap. II, Secţiunea a 2-a din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin însumarea tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului, se ridică la suma de 1.597.320 LEI, din care 63.160 lei pentru serviciile de proiectare şi 1.534.160 lei pentru lucrările de execuţie.

Având în vedere timpul scurt de realizare a investiţiei precum şi necesitatea etapizării acestora, nu se vor lua în considerare cheltuielile diverse şi neprevăzute.

Valoarea totală estimată a contractului a fost calculată conform indicatorilor din bugetul indicativ şi Devizul General al D.A.L.I., aferent Cap. 1.3, Cap.3.1, Cap.3.3, Cap. 4.1, Cap. 5,1.1.

Fată de cele arătate mai sus vă invităm să participaţi la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în scopul contractării lucrărilor mai sus menţionate, având în vedere următoarele:

  1.  a) adresa la care vor avea loc negocierile: sediul autoritatii contractante;
  2.  b) data si ora lansării negocierilor: 10.11.2014, ora 14.00;
  3.  c) limba/limbile în care se vor derula negocierile: limba română;
  4.  d) documentele necesare a fi prezentate si care stau la baza atribuirii contractului de lucrări, care se constituie ca oferta dvs. pentru lucrările mai sus menţionate si pe care trebuie să le prezentaţi la data si ora lansarii negocierilor sunt detaliate în documentaţia de atribuire anexată.


Anexăm prezentei invitaţii, documentaţia de atribuire care constă în:
- fişa de date,
- caietul de sarcini,
- modelul de contract si formularele necesare completării în vederea prezentării ofertei,
- documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie.


De aici puteti descarca toata documentatia intr-o singura arhiva!


28/10/2014 - INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Către,
toţi operatorii economici interesaţi
INVITAŢIE DE PARTICIPARE
la procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunţ de participare pentru încheierea unui contract de ’’proiectare şi execuţie pentru STABILIZARE STRADA BALITEI, COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Cornu, judeţul Prahova
Primăria comunei Cornu intenţionează să încheie un contract având ca obiect proiectare şi execuţie, prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de atribuire si care are drept obiect “ STABILIZARE STRADA BALITEI, COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Cornu, judeţul Prahova” ca efect al unor calamităţi.
Astfel, date fiind prevederile:
- art. 122 Ut c) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 57 - 60 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din O.U.G. nr. 34/2006,
cu modificările şi completările ulterioare,
autoritatea contractantă constată că sunt îndeplinite circumstanţele de aplicare a procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunţ de participare, conform prevederilor legale în vigoare, în vederea contractării a unor lucrări, respectiv ’’proiectare şi execuţie pentru STABILIZARE STRADA BALITEI , COMUNA CORNU, JUD. PRAHOVA în comuna Comu, judeţul Prahova”
Valoarea estimată a contractului de proiectare şi execuţie, calculată conform regulilor prevăzute în Cap. II, Secţiunea a 2-a din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, prin însumarea tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului, se ridică la suma de 2.407.250 LEI, din care 63,160 lei pentru serviciile de proiectare şi 2.344.090 lei pentru lucrările de execuţie.
Valoarea totală estimată a contractului a fost calculată conform indicatorilor din bugetul indicativ şi Devizul General al D.A.L.I., aferent Cap. 1.3, Cap.3.1, Cap.3.3, Cap. 4.1, Cap. 5.1.1. Fată de cele arătate mai sus vă invităm să participaţi la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare în scopul contractării lucrărilor mai sus menţionate, având în vedere următoarele:
a) adresa la care vor avea loc negocierile: sediul autoritarii contractante;
b) data si ora lansării negocierilor: 03.11.2014, ora 14.00;
c) limba/limbile în care se vor derula negocierile: limba română;
d) documentele necesare a fi prezentate si care stau la baza atribuirii contractului de lucrări, care se constituie ca oferta dvs. pentru lucrările mai sus menţionate si pe care trebuie să le prezentaţi la data si ora lansarii negocierilor sunt detaliate în documentaţia de atribuire anexată.
Anexăm prezentei invitaţii, documentaţia de atribuire care constă în:
- fişa de date,
- caietul de sarcini,
- modelul de contract si formularele necesare completării în vederea prezentării ofertei,
- documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie.


De aici puteti descarca toata documentatia intr-o singura arhiva!


16/03/2014 - Anunţ licitaţie deschisă servicii realizare a proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi consultanţă pentru execuţia proiectului Centrală fotovoltaică de producere a energiei electice din conversia energiei solare în comuna Cornu, judeţul Prahova, cod SMIS 21496
25/11/2013 - Lansarea proiectului "Centrala fotovoltaica de producere a energiei electrice din conversia energiei solare in Comuna Cornu, judetul Prahova"-cod SMIS 21496
01/11/2013 - concurs organizat in vederea ocuparii functiei de auditor public intern in cadrul compartimentului de audit public intern al Filialei A.Co.R a Judetului Prahova
30/08/2013 - - Caiet de Sarcini -
31/07/2013 - concurs în vederea ocupării functiei de auditor public intern în cadrul compartimentului de audit public intern al Filialei A.Co.R a Judetului Prahova
01/07/2013 - PRIMARIA COMUNEI CORNU organizarea, în intervalul 12-16 iulie 2013, concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacanta de Inspector, clasa I, grad profesional asistent, în Compartimentul Urbanism-Mediu-Agricultura
21/06/2013 - Privind rezultatul selectiei dosarelor la concursul organizat pentru ocuparea postului de auditor in cadrul Compartimentului de Audit Public Intern organizat de A.Co.R.Prahova
18/06/2013 - Invitatie de participare in vederea atribuirii contractului de : Servicii organizare eveniment cultural destinat publicului larg, ce va avea loc in comuna Cornu, in perioada 6-7 iulie 2013 sub denumirea "Festivalul Florilor de Tei"
29/05/2013 - Repetarea licitatiei publica cu strigare pentru inchirierea unui spatiu in suprafata de 66 mp cu destinatia magazin alimentar
23/05/2013 - Filiala Judeteana Prahova a Asociatiei comunelor din Romania, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de auditor public intern
20/04/2013 - Repetarea licitatiei publica cu strigare pentru inchirierea unui spatiu in suprafata de 66 mp cu destinatia magazin alimentar
16/04/2013 - PETRO STEDESA S.R.L. anunta: schimbare destinatie teren din zone agroturistice in zona mixta unitati industriale
05/04/2013 - S.C. PETRO STEDESA S.R.L. anunta: schimbare destinatie teren din zone agroturistice in zona mixta unitati industriale

 

04/04/2013 - Panou initiat de S.C.PETRO STEDESA S.R.L. privind elaborarea planului urbanistic zonal
03/04/2013 - Panou initiat de PRIMARIA CORNU privind elaborarea si consultarea planului urbanistic zonal
02/04/2013 - Licitatiei publica cu strigare pentru inchirierea unui spatiu in suprafata de 66 mp cu destinatia magazin alimentar
03/12/2012 - PRIMARIA COMUNEI CORNU, organizarea in intervalul 19-21 decembrie 2012 concursului pentru ocuparea functiei publice de executie de politist local - grad superior
30/10/2012 - PRIMARIA COMUNEI CORNU, organizarea in intervalul 11-13 decembrie 2012 a concursului pentru ocuparea a trei functii publice de executie de politist local
30/10/2012 - PRIMARIA COMUNEI CORNU organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie inspector, studii superioare gradul ii, in cadrul compartimentului registratura-arhiva- relatii publice
25/10/2012 - PRIMARIA COMUNEI CORNU organizeaza examen pentru promovarea în grad profesional
29/06/2011 - PRIMARIA COMUNEI CORNU organizeaza concurs de ocupare functie contractuala muncitor calificat – serviciul ADPP
02/05/2011 - PRIMARIA COMUNEI CORNU organizeaza examen pentru promovarea in grad profesional
18/01/2011 - Disponibilizarea proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu pentru planul urbanistic general al comunei cornu, jud. Prahova, beneficiar primaria com. Cornu şi - organizarea sedinţei de dezbatere publică