gjgg
Acasa Consiliul local Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local

Anul: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017

Hotărâri 2017

Ianuarie
Hotărârea nr. 1: HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului domnului consilier Bogdan-Vasile IONESCU şi validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant;
Hotărârea nr. 2: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016;
Hotărârea nr. 3: HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pentru anul 2016;
Hotărârea nr. 4: HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul IV pe anul 2016.
Februarie
Hotărârea nr. 5: HOTĂRÂRE privind numirea Preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr. 6: HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea nr.72/2016 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 la nivelul comunei Cornu.
Hotărârea nr. 7: HOTĂRÂRE Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Cornu, în anul şcolar 2017-2018.
Hotărârea nr. 8: HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016.
Hotărârea nr. 9: HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2017, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea nr. 10: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile decembrie 2016-ianuarie 2017.
Hotărârea nr. 11: HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2017.
Hotărârea nr. 12: HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifului pentru serviciul de salubritate prestat de către societatea Floricon Salub S.R.L. persoanelor fizice şi juridice din comuna Cornu.
Hotărârea nr. 13: HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului de Amenjament pastoral pentru pajiştile aflate în proprietatea privată a comunei Cornu (izlazuri).
HCL 13 Anexa la AMENAJAMENT CORNU 2017.
Hotărârea nr. 14: HOTĂRÂRE privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2016.
Hotărârea nr. 15: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiţii ”COPERTINĂ PENTRU BAZA SPORTIVĂ” în comuna Cornu, judeţul Prahova.
Hotărârea nr. 16: HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii „EXTINDERE CANALIZARE PE STRADA TOPŞENILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”.
Hotărârea nr. 17: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ”Hidranţi în sat Cornu de Jos comuna Cornu, judeţul Prahova”.
Martie
Hotărârea nr. 18: HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ”MODERNIZARE STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PCT.PODU-LAT PÂNĂ LA POARTĂ MĂNĂSTIRE +100 METRI ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”
Hotărârea nr. 19: HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ” Îmbunatăţirea reţelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, în comuna Cornu, judeţul Prahova”.
Hotărârea nr. 20: HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, pentru obiectivul de investiţii ”INTERVENŢII CANALIZARE COMUNA CORNU, STRADA SINĂII”.
Hotărârea nr. 21: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE – P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”.
Hotărârea nr. 22: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiţii “Construire Sediu nou Primăria Cornu în comuna Cornu, judeţul Prahova”.
Hotărârea nr. 23: HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifului pentru serviciul de salubritate prestat de către societatea Floricon Salub S.R.L. persoanelor fizice din comuna Cornu.
Hotărârea nr. 24: HOTĂRÂRE privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Cornu în Consiliul de Administraţie din cadrul Şcolii gimnaziale "Profesor Cristea STĂNESCU" Cornu.
Hotărârea nr. 25: HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de delegare a serviciului public de salubrizare şi mandatarea specială a domnului Nicolae SAVU, viceprimarul comunei Cornu, pentru a reprezenta comuna Cornu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor - Prahova”.
Hotărârea nr. 26: HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult în anul 2017.
Hotărârea nr. 27: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna februarie 2017.
Hotărârea nr. 28: HOTĂRÂRE privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2017.
Hotărârea nr. 29: HOTĂRÂRE privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV „KOKKI” în anul 2017.
Hotărârea nr. 30: HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.
Hotărârea nr. 31: HOTĂRÂRE pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cornu pe anul 2016, activitatea administraţiei publice locale în anul 2016 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2017; Anexa raportului.