gjgg
Acasa Consiliul local Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local

Anul: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

Hotărâri 2017

Ianuarie
Hotărârea nr. 1: HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului domnului consilier Bogdan-Vasile IONESCU şi validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant;
Hotărârea nr. 2: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2016;
Hotărârea nr. 3: HOTĂRÂRE privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pentru anul 2016;
Hotărârea nr. 4: HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul IV pe anul 2016.
Februarie
Hotărârea nr. 5: HOTĂRÂRE privind numirea Preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr. 6: HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea nr.72/2016 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017 la nivelul comunei Cornu.
Hotărârea nr. 7: HOTĂRÂRE Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Cornu, în anul şcolar 2017-2018.
Hotărârea nr. 8: HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016.
Hotărârea nr. 9: HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local pe anul 2017, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni şi lucrări de interes local conform Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea nr. 10: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile decembrie 2016-ianuarie 2017.
Hotărârea nr. 11: HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2017.
Hotărârea nr. 12: HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifului pentru serviciul de salubritate prestat de către societatea Floricon Salub S.R.L. persoanelor fizice şi juridice din comuna Cornu.
Hotărârea nr. 13: HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului de Amenjament pastoral pentru pajiştile aflate în proprietatea privată a comunei Cornu (izlazuri).
HCL 13 Anexa la AMENAJAMENT CORNU 2017.
Hotărârea nr. 14: HOTĂRÂRE privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2016.
Hotărârea nr. 15: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiţii ”COPERTINĂ PENTRU BAZA SPORTIVĂ” în comuna Cornu, judeţul Prahova.
Hotărârea nr. 16: HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii „EXTINDERE CANALIZARE PE STRADA TOPŞENILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”.
Hotărârea nr. 17: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ”Hidranţi în sat Cornu de Jos comuna Cornu, judeţul Prahova”.
Martie
Hotărârea nr. 18: HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ”MODERNIZARE STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PCT.PODU-LAT PÂNĂ LA POARTĂ MĂNĂSTIRE +100 METRI ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”
Hotărârea nr. 19: HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ” Îmbunatăţirea reţelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, în comuna Cornu, judeţul Prahova”.
Hotărârea nr. 20: HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, pentru obiectivul de investiţii ”INTERVENŢII CANALIZARE COMUNA CORNU, STRADA SINĂII”.
Hotărârea nr. 21: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE – P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”.
Hotărârea nr. 22: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic, aferentă obiectivului de investiţii “Construire Sediu nou Primăria Cornu în comuna Cornu, judeţul Prahova”.
Hotărârea nr. 23: HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifului pentru serviciul de salubritate prestat de către societatea Floricon Salub S.R.L. persoanelor fizice din comuna Cornu.
Hotărârea nr. 24: HOTĂRÂRE privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Cornu în Consiliul de Administraţie din cadrul Şcolii gimnaziale "Profesor Cristea STĂNESCU" Cornu.
Hotărârea nr. 25: HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de delegare a serviciului public de salubrizare şi mandatarea specială a domnului Nicolae SAVU, viceprimarul comunei Cornu, pentru a reprezenta comuna Cornu în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru managementul deşeurilor - Prahova”.
Hotărârea nr. 26: HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult în anul 2017.
Hotărârea nr. 27: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna februarie 2017.
Hotărârea nr. 28: HOTĂRÂRE privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2017.
Hotărârea nr. 29: HOTĂRÂRE privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV „KOKKI” în anul 2017.
Hotărârea nr. 30: HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.
Hotărârea nr. 31: HOTĂRÂRE pentru însuşirea raportului elaborat de primarul comunei privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Cornu pe anul 2016, activitatea administraţiei publice locale în anul 2016 precum şi obiectivele propuse pentru anul 2017; Anexa raportului.
Aprilie
Hotărârea nr. 32: HOTĂRÂRE privind numirea Preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea nr. 33: HOTĂRÂRE privind aprobarea situaţiilor financiare ale comunei Cornu pe anul 2016.
Hotărârea nr. 34: HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul I pe anul 2017.
Hotărârea nr. 35: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna martie 2017.
Hotărârea nr. 36: HOTĂRÂRE privind modificarea valorii de investiţie a proiectului ”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local; comuna Cornu, judeţul Prahova” şi solicitarea unei scrisori de garanţie de la Fondul de garantare a Creditului Rural IFN SA/ F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN în favoarea AFIR România, pentru acoperirea avansului necesar finanţării acestui proiect.
Hotărârea nr. 37: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic- detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ”REPARAŢII ŞI ASFALTARE STRADA ALEEA VALEA REA COMUNA CORNU-JUDETUL PRAHOVA km 0+000,00-km 0+127,00”.
Hotărârea nr. 38: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.
Hotărârea nr. 39: HOTĂRÂRE privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 la nivelul comunei Cornu.
Hotărârea nr. 40: HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii aprobat prin Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al comunei Cornu nr. 54 din 23 septembrie 2014, privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale comunei Cornu, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.
Hotărârea nr. 41: HOTĂRÂRE privind reorganizarea şi reavizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă la nivelul localităţii Cornu.
Hotărârea nr. 42: HOTĂRÂRE privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente proprietate privată a comunei Cornu.
Hotărârea nr. 43: HOTĂRÂRE privind adoptarea unor măsuri pentru elaborarea nomenclatorului stradal şi renumerotarea clădiririlor de pe teritoriul administrativ al comunei Cornu.
Iunie
Hotărârea nr. 44: privind modificarea valorii de investiţie a proiectului ”Extinderea capacităţii de stocare a apei potabile în gospodăria de apă, modernizarea şi reabilitarea reţelei de apă si Extindere, modernizare şi reabilitare reţea de apă uzată în comuna Cornu, judeţul Prahova” şi solicitarea unei scrisori de garanţie de la Fondul de garantare a Creditului Rural IFN SA/ F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN în favoarea AFIR România, pentru acoperirea avansului necesar finanţării acestui proiect.
Hotărârea nr. 45: HOTĂRÂRE pentru stabilirea de măsuri privind organizarea evenimentului cultural-artistic „Sărbătoarea florilor de tei”- prilejuită de ZILELE COMUNEI CORNU ediţia a XI-a.
Hotărârea nr. 46: HOTĂRÂRE privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile aprilie-mai 2017.
Hotărârea nr. 47: HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ”Consolidare drum strada Topşeni - punct poartă Mânăstire din comuna Cornu, judeţul Prahova”-revizia 1.
Hotărârea nr. 48: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.
Hotărârea nr. 49: HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr. 42 din 27 aprilie 2017 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente proprietate privată a comunei Cornu.
Hotărârea nr. 50: HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotei de dezvoltare a sistemului de canalizare ce va fi aplicată la tariful serviciilor de canalizare furnizate pe raza comunei Cornu.
Iulie
Hotărârea nr. 51: privind stabilirea grilelor de salarizare şi a altor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama comunei Cornu, judeţul Prahova.
Hotărârea nr. 52: HOTĂRÂRE privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie „EXTINDERE CANALIZARE PE STRADA TOPŞENILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”
Hotărârea nr. 53: HOTĂRÂRE privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”.
Hotărârea nr. 54: HOTĂRÂRE privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ”MODERNIZARE STRADA PLAIUL CORNULUI DIN PCT.PODU-LAT PÂNĂ LA POARTĂ MĂNĂSTIRE.
Hotărârea nr. 55: HOTĂRÂRE privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ”Îmbunatăţirea reţelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, în com. Cornu, judeţul Prahova”.
Hotărârea nr. 56: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.
Hotărârea nr. 57: HOTĂRÂRE privind aprobarea Raportului asupra activităţii desfaşurate de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2017.
Hotărârea nr. 58: HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”CONSERVARE, RESTAURARE, CONSOLIDARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE A MONUMENTULUI EROILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢ PRAHOVA-FAZA D.A.L.I.”.
Septembrie
Hotărârea nr. 59: privind numirea Preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea nr. 60: privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul II pe anul 2017.
Hotărârea nr. 61: privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna iunie 2017.
Hotărârea nr. 62: privind modificarea parţială a Hotărârii nr.58 din 27 iulie 2017, cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”CONSERVARE, RESTAURARE, CONSOLIDARE ŞI PUNERE ÎN VALOARE A MONUMENTULUI EROILOR DIN COMUNA CORNU, JUDEŢ PRAHOVA-FAZA D.A.L.I.” .
Hotărârea nr. 63: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza documentaţie de avizare a lucrărilor, aferentă obiectivului de investiţii ”CONSOLIDARE STR. ALEEA CUCULUI - SAT CORNU DE JOS L=20 M IN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”.
Hotărârea nr. 64: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii „REFACERE PIETRUIRE DRUM ALEEA DUMBRAVA MINUNATĂ - SAT CORNU DE JOS, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”.
Hotărârea nr. 65: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii „REFACERE ÎMBRĂCĂMINŢI ASFALTICE, INCLUSIV FUNDAŢIA L=10 M ŞI L=6 M ŞI RIGOLĂ CAROSABILĂ L=6,00+2*7,00=20,00 M, PE STRADA PRIMĂVERII ÎN COMUNA CORNU, JUDETUL PRAHOVA”.
Hotărârea nr. 66: privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes public”Conservare, restaurare, consolidare şi punere în valoare a Monumentului Eroilor din comuna Cornu, judeţul Prahova”.
Hotărârea nr. 67: privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes public„Iluminat public – eficientizare energetică prin modernizarea sistemului de iluminat stradal – comuna Cornu – judeţul Prahova”.
Hotărârea nr. 68: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.
Hotărârea nr. 69: privind înlocuirea reprezentantului legal al comunei Cornu desemnat pentru implementarea proiectului”Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în comuna Cornu, judeţul Prahova” prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ,Sub-măsura 7.2 - Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”.
Hotărârea nr. 70: privind actualizarea Programului de aprovizionare cu produse agroalimentare ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei localităţii Cornu, în caz de mobilizare sau război.
Octombrie
Hotărârea nr. 71: privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza proiect tehnic-detalii de execuţie, aferentă obiectivului de investiţii ” Îmbunatăţirea reţelei de drumuri de interes local: str. Preot Provinceanu, str. Grădiniţei, str. Primăverii, str. Marin Preda, str. Ing. Ion Nistorică şi aleea Trandafirilor, în com. Cornu, judeţul Prahova”.
Hotărârea nr. 72: privind aprobarea cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2017-2018.
Hotărârea nr. 73: privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna septembrie 2017.
Hotărârea nr. 74: privind modificarea art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.28/2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2017.
Hotărârea nr. 75: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.
Hotărârea nr. 76: privind iniţierea procedurii de închiriere prin licitaţie publică a unui spaţiu cu destinaţia magazin alimentar, aflat în patrimoniul privat al comunei Cornu.
Hotărârea nr. 77: privind însuşirea rapoartelor de evaluare şi aprobarea efectuării schimbului de terenuri între comuna Cornu şi doamna Ana-Luiza NICOLAE.
Noiembrie
Hotărârea nr. 78: privind majorarea capitalului social al societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.
Hotărârea nr. 79: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.
Hotărârea nr. 80: privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornu, judeţul Prahova.
Hotărârea nr. 81: privind numirea Preşedintelui de şedinţă
Hotărârea nr. 82: privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza studiu de fezabilitate, aferentă obiectivului de investiţii ”DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”
Hotărârea nr. 83: privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie ” DEMOLARE ANEXE – P, CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ CU PROGRAM PRELUNGIT – 3 GRUPE –P+1E+M, ÎN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”.
Hotărârea nr. 84: privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru luna octombrie 2017
Hotărârea nr. 85: privind majorarea capitalului social al societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L.
Hotărârea nr. 86: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.
Decembrie
Hotărârea nr. 87: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza SF, aferentă obiectivului de investiţii ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA”.
Hotărârea nr. 88: privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei faza SF, aferentă obiectivului de investiţii ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA- ETAPA 1”.
Hotărârea nr. 89: privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cornu, judeţul Prahova.
Hotărârea nr. 90: privind instrumentarea proiectului ”AMENAJARE TERENURI SPORT CU ZONE PEISAGISTICE ÎN VECINĂTATEA SĂLII DE SPORT, DIN COMUNA CORNU, JUDEŢUL PRAHOVA- ETAPA 1”
Hotărârea nr. 91: privind înfiinţarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Cornu şi stabilirea modalităţii de gestiune a acestui serviciu.
Hotărârea nr. 92: privind modificarea art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr.28/2017 privind aprobarea susţinerii financiare a Asociaţiei CLUBUL SPORTIV DE DREPT PRIVAT CORNU în anul 2017.
Hotărârea nr. 93: privind rectificarea bugetului local al comunei Cornu pe anul 2017.
Hotărârea nr. 94: privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2017.
Hotărârea nr. 95: privind aprobarea utilizării şi numerotarea formularelor ITL-1 pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Cornu pentru anul 2018.
Hotărârea nr. 96: privind aprobarea unor modificări în structura funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Cornu.
Hotărârea nr. 97: privind stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din organigrama comunei Cornu, judeţul Prahova în anul 2018.
Hotărârea nr. 98: pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr. 66/2017 privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes public”Conservare, restaurare, consolidare şi punere în valoare a Monumentului Eroilor din comuna Cornu, judeţul Prahova”-faza DALI.
Hotărârea nr. 99: pentru modificarea unor prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al comunei Cornu nr. 67/2017 privind asocierea comunei Cornu cu judeţul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiţii de interes public„Iluminat public – eficientizare energetică prin modernizarea sistemului de iluminat stradal – comuna Cornu – judeţul Prahova”.
Hotărârea nr. 100: privind modificarea anexei la Hotărârea nr.39/2017 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 la nivelul comunei Cornu.